We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Jak naliczane są opłaty za przekroczenia mocy umownej?

Każdy odbiorca energii elektrycznej w momencie podłączenia do sieci energetycznej deklaruje jaką maksymalną moc zamierza z niej pobierać. Wielkość ta określana jako moc umowna służy dostawcy do doboru odpowiedniego typu przyłącza, wielkości zabezpieczeń, a także jako podstawa do naliczania opłat stałych za energię elektryczną. Jeżeli odbiorca z powodu niewłaściwego oszacowania zapotrzebowania na moc lub nieodpowiedniej kontroli nad pracą urządzeń przekracza moc umowną, wówczas dostawca energii elektrycznej nalicza dodatkowe opłaty z tego tytułu. Poniżej wyjaśniamy sposób w jaki naliczane są kary za przekraczanie mocy umownej.

Przedsiębiorco! Jeżeli ponosisz opłaty za przekroczenia mocy umownej zapoznaj się z naszą ofertą:
Strażnik Mocy Umownej - PQ-Guard

Podstawą naliczania opłat jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z:

§ 46. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne monitoruje pobór mocy czynnej pobieranej przez odbiorcę, zwanej dalej "mocą pobraną", i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot przyłączony oraz wyznacza wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną określoną w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowie kompleksowej.

2. Nadwyżki mocy czynnej wyznacza się dla każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach piętnastominutowych lub dla każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach godzinowych, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu piętnastominutowym, lub jako maksymalną wielkość tej nadwyżki mocy wyznaczoną w okresie rozliczeniowym, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu piętnastominutowym i godzinowym.

3. Za przekroczenie mocy umownej określonej w umowach, o których mowa w ust. 1, jest pobierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:
1) sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną albo
2) dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną wyznaczoną w okresie rozliczeniowym, jeżeli urządzenia pomiarowe nie pozwalają na zastosowanie sposobu wskazanego w pkt 1.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3, jest ustalana i pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, gdy opłata jest ustalana i pobierana w okresie rozliczeniowym.

Oznacza to, że:

Przykładowy profil mocy ze sposobem obliczania przekroczeń pokazano na poniższym rysunku (kliknij na obrazek, aby go powiększyć).

profil mocy

Pamiętaj, że zwiększenie mocy umownej wiąże się z dodatkowymi opłatami takimi jak:

Spis artykułów:

Do początku strony...