We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Szczegóły oferty - Strażnik Mocy Umownej - PQ-Guard

Czym jest Strażnik Mocy Umownej - PQ-Guard?

Strażnik Mocy Umownej PQ-Guard jest urządzeniem monitorującym w sposób ciągły pobór mocy i prognozujący moc pobraną 15-sto minutową, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie pracą urządzeń w zakładzie i reagowanie na zagrożenie przekroczeniem mocy. W zależności od potrzeb urządzenie może zostać dostarczone w wersji sterującej pracą odbiorników lub wersji ostrzegającej obsługę o zagrożeniu i konieczności podjęcia działań zapobiegawczych.

Funkcje, które mogą być realizowane przez system Strażnika Mocy Umownej - PQ-Guard:

 • Kontrola mocy pobieranej z kilku przyłączy (możliwość pracy w układach półpośrednich i pośrednich).

 • Prognozowanie mocy 15-sto minutowej wraz z określeniem zapasu (maksymalna moc urządzeń jaka może zostać włączona w danej chwili nie powodując zagrożenia przekroczenia) lub nadwyżki mocy pobieranej (ilość mocy o jaką należy zmniejszyć pobór w danej chwili aby nie doszło do przekroczenia);

 • Synchronizacja czasu z zegarem Frankfurckim w celu zapewnienia zgodności z wskazaniami układu pomiarowego.

 • Definiowanie progów ostrzegawczych o zbliżaniu się do przekroczenia.

 • Sterowanie urządzeniami z podziałem na priorytety wyłączania w trybie automatycznego sterowania.

 • Możliwość sterowania odbiornikami w różnych lokalizacjach za pośrednictwem interfejsów.

 • Zapis parametrów mierzonych na karcie pamięci z możliwością przeglądania w przeglądarkach internetowych i eksportu do arkuszy kalkulacyjnych.

 • Możliwość powiadamiania SMS o zaistniałych zdarzeniach (np. przerwy w zasilaniu).

 • Możliwość zdalnego dostępu poprzez wbudowany modem GSM.

 • Możliwość udostępniania danych do systemów nadrzędnych, np. BMS.

 • Urządzenie może zostać zamówione w dowolnej konfiguracji. Inne opcje na zapytanie.


Cechy wspólne (dla wszystkich wersji Strażnika Mocy Umownej):

 • Kontrola mocy pobieranej 15-sto minutowej

obraz1

Rys.1. Przykładowy wykres na wizualizacji - Dane historyczne
(kliknij na rysunek, aby go powiększyć)

Urządzenie w sposób ciągły na podstawie aktualnego poboru mocy i danych historycznych prognozuje moc pobraną na koniec 15-sto minutowego okresu rozliczeniowego. Umożliwia w ten sposób odpowiednią reakcję służb technicznych (wersja bez sterowania automatycznego) lub automatycznie steruje wyznaczonymi odbiornikami w taki sposób, aby nie doszło do przekroczenia zadanej mocy umownej.

 • Kontrola parametrów pobieranej energii

Urządzenie mierzy i wyświetla podstawowe parametry energii elektrycznej, takie jak: moc czynna i bierna, napięcia, prądy, częstotliwość, współczynnik mocy. Wszystkie parametry mierzone są dla każdej z faz indywidualnie.

 • Zapis profilu mocy

Strażnik Mocy Umownej umożliwia zapis profilu mocy 15-sto minutowej z ostatniego tygodnia oraz możliwość jego wizualizacji w formie wykresu słupkowego.

 • Wizualizacja mierzonych wielkości oraz pracy strażnika dostępna poprzez stronę www

Urządzenie pozwala na podgląd parametrów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w zakładzie poprzez sieć Ethernet. Dostęp do wizualizacji chroniony jest hasłem dostępu, a użytkownicy mogą mieć przydzielone określone prawa dostępu do poszczególnych stron wizualizacji.

 • Dostosowanie do pracy w różnych układach pomiarowych

Pomiar w układach pośrednich i półpośrednich. Praca niezależna od układu pomiarowego (nie komunikuje się z licznikiem energii elektrycznej, wymaga niezależnych przekładników). W przypadku braku drugich uzwojeń przekładników w układach średniego napięcia możliwość pomiaru po stronie niskiego napięcia z uwzględnieniem strat transformatora oraz możliwością sumowania mocy z kilku transformatorów.

 • Różne opcje pomiaru prądów

Możliwość zastosowania pętli Rogowskiego, w układach półpośrednich, w miejsce przekładników, w przypadku ich utrudnionego montażu lub braku miejsca.

obraz2

Rys.2. Przykładowy ekran wizualizacji - Rozdzielnica RG1
(kliknij na rysunek, aby go powiększyć)

 • Zróżnicowane opcje komunikacji z urządzeniami

Wymagane podłączenie sieci ethernet lub alternatywnie w obiektach rozproszonych (bez obsługi, etc.) możliwość zastosowania sterownika z modemem GSM i dostępem zdalnym. Zasilanie urządzenia 230V.

 • Rozbudowanie urządzenia o dodatkowe przyłącza

Urządzenie może zostać rozbudowane w taki sposób, aby kontrolowało więcej niż jedno przyłącze energetyczne.

 • Synchronizacja czasu z zegarem frankfurckim

Funkcja może być zrealizowana przy użyciu standardowej anteny dla sygnału DCF77 podłączonej do dodatkowego modułu zegara czasu rzeczywistego. Alternatywnie w rejonach, w których odbiór sygnału radiowego jest utrudniony można zastosować synchronizację czasu przy pomocy sygnału GSM.

Synchronizacja czasu pozwala na dokładne zgranie okresów rozliczeniowych licznika energii z okresami w Strażniku Mocy Umownej, bez konieczności wprowadzania korekt przez użytkownika.

 • Zapis parametrów na karcie SD

Możliwość zapisu wszystkich parametrów mierzonych na karcie pamięci z podglądem zarejestrowanych danych w przeglądarce internetowej oraz możliwością eksportu danych w formacie csv. Karta 16GB wystarcza, przy dwóch przyłączach, na okres około 10 lat.

obraz3

Rys.3. Przykładowy ekran wizualizacji - Komunikaty SMS
(kliknij na rysunek, aby go powiększyć)

 • Definiowanie mocy umownej dla poszczególnych stopni zasilania

Możliwość definiowania poziomu mocy dla poszczególnych stopni zasilania wprowadzanych w przypadku ograniczeń poboru mocy zarządzanych przez dystrybutorów.

 • Wykrywanie zaników napięcia

Urządzenie może zostać rozbudowane o funkcję rejestrującą zapady i zaniki napięcia. Wystąpienie zdarzenia zapisywane jest w pliku tekstowym na karcie SD z podaniem jego parametrów. Dodatkowo istnieje możliwość informowania o wystąpieniu zdarzenia poprzez wiadomość SMS.

 • Funkcja informująca o zdarzeniach i zagrożeniach za pośrednictwem SMS

Urządzenie może zostać rozbudowane o moduł GSM pozwalający na informowanie odpowiednich służb o wystąpieniu wybranych zdarzeń. Istnieje możliwość zaprogramowania 8 odbiorców komunikatów.

 • Funkcja pomiaru odkształcenia prądu i napięcia oraz wyższych harmonicznych

obraz4

Rys.4. Przykładowy ekran wizualizacji - Stopnie zasilania - ustawienia
(kliknij na rysunek, aby go powiększyć)

Rozszerzenie funkcji pomiarów parametrów energii o wielkości związane z jakością energii elektrycznej.

 • Możliwość monitoringu sygnałów nie związanych z energią elektryczną

Istnieje możliwość rozbudowy urządzenia o funkcje pozwalające na odczyt i prezentowanie wartości z zewnętrznych czujników lub urządzeń, jak np.:

 • pomiar temperatury, ciśnienia, głębokości (czujniki analogowe);

 • odczyt stanu liczydeł z urządzeń.

 • Możliwość sterowania pracą agregatu i przełączenia części obciążenia

Urządzenie może zostać wyposażone w funkcję, która w przypadku zagrożenia przekroczeniem mocy uruchomi agregat prądotwórczy i przełączy część odbiorników na zasilanie z zapasowego źródła. Minimalny czas pracy odbiorników na agregacie jest regulowany.

PQ-Guard - wersja alarmowa:

obraz5

Rys.5. Przykładowy ekran wizualizacji - SMU - Podgląd Online
(kliknij na rysunek, aby go powiększyć)

Wersja przeznaczona dla obiektów gdzie automatyczne sterowanie wyłączaniem odbiorników nie jest możliwe ze względu na skomplikowany proces produkcyjny. Wersja oblicza prognozę mocy 15-sto minutowej wyświetlając operatorowi:

 • aktualną wartość prognozy;

 • aktualnie pobieraną moc;

 • zapas mocy (maksymalną moc odbiorników jaką można włączyć w danej chwili nie powodując przekroczenia mocy umownej);

 • nadwyżkę poboru mocy (moc o jaką należy zmniejszyć aktualny pobór, aby nie doszło do przekroczenia mocy);

 • alarmy o osiągnięciu progów ostrzegawczych;

Istnieje możliwość podłączenia sygnałów świetlnych i dźwiękowych informujących o osiągnięciu progów ostrzegawczych. Sygnały mogą zostać podłączone bezpośrednio lub za pomocą interfejsów w odległych miejscach zakładu.

PQ-Guard - wersja sterująca:

obraz6

Rys.5. Przykładowy ekran wizualizacji - SMU - Trafo I, Trafo II - Sumarycznie
(kliknij na rysunek, aby go powiększyć)

Wersja przeznaczona dla obiektów, gdzie istnieje możliwość automatycznego wyłączenia części odbiorników, np. wentylacji, klimatyzacji, grzałek, etc. Wersja podobnie jak alarmowa oblicza prognozę mocy 15-sto minutowej wyświetlając operatorowi:

 • aktualną wartość prognozy;

 • aktualnie pobieraną moc;

 • zapas mocy (maksymalną moc odbiorników jaką można włączyć w danej chwili nie powodując przekroczenia mocy umownej);

 • nadwyżkę poboru mocy (moc o jaką należy zmniejszyć aktualny pobór, aby nie doszło do przekroczenia mocy);

 • informację o aktualnie aktywnych stopniach Strażnika Mocy Umownej.

Masz pytania? Napisz do nas lub porozmawiaj z jednym z naszych konsulatanów:
e-mail: biuro@korporacjasystem.pl
tel: (12) 378-96-60 lub 668-648-114