We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Opłaty za energię bierną - kiedy i jak są naliczane?

Podstawy prawne i sposób naliczania opłat za energię bierną określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz zmieniające je Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012r.

Co rozumiemy przez "ponadumowny pobór energii biernej"?

Rozporządzenie w § 45.1 określa ponadumowny pobór energii biernej jako:

"(...) ilość energii elektrycznej biernej odpowiadającą:
1) współczynnikowi mocy tg φ wyższemu od umownego współczynnika tg φ0 (niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tg φ0 lub
2) indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej lub
3) pojemnościowemu współczynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i braku takiego poboru".

W praktyce rozliczenia ponadumownego poboru mocy z przypadków 1 i 2 opierają się na podstawie średnich wartości współczynnika mocy obliczanych za okres rozliczeniowy, dlatego do naliczania opłat nie są brane chwilowe przekroczenia zadanego współczynnika tg φ0.

Kto płaci za ponadumowny pobór energii biernej?

Rozporządzenie w § 45.2 mówi:

"Rozliczeniami za ponadumowny pobór energii biernej są odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, wysokiego i najwyższego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci w uzasadnionych przypadkach także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej".

Ponieważ przepisy nie definiują "uzasadnionego przypadku" a odbiorniki o charakterze indukcyjnym użytkują wszyscy odbiorcy (silniki, lodówki, chłodnie, oświetlenie wyładowcze), dlatego rozliczeniem za ponadumowny pobór energii biernej może zostać objęty praktycznie każdy odbiorca zasilany napięciem poniżej 1 kV. W praktyce, poza zakładami przemysłowymi, warsztatami i biurowcami w pierwszej kolejności rozliczeniami zostają objęci odbiorcy zmieniający sprzedawcę energii elektrycznej.

Jak oblicza się karę za ponadumowny pobór energii biernej?

W przypadku ponadumownego poboru energii biernej indukcyjnej podstawą do obliczenia kary jest wartość rzeczywistego współczynnika mocy tg φ (tangens fi) obliczonego jako iloraz energii biernej do czynnej pobranej w okresie rozliczeniowym. Jeżeli współczynnik mocy jest wyższy niż wymagany współczynnik tg φ0 (najczęściej 0,4) wówczas opłatę za ponadumowny pobór mocy biernej indukcyjnej oblicza się z następującej zależności:

wzor2

gdzie:

Ob - opłata za nadwyżkę energii biernej w złotych
k - ustalona w taryfie krotność ceny Crk. Dla odbiorców zasilanych z niskiego napięcia wynosi ona najczęściej 3, a dla odbiorców zasilanych średnim napięciem 1.

Crk - średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym na dzień zatwierdzenia taryfy operatora

tg φ0 - umowny współczynnik mocy (najczęściej 0,4)

tg φ - współczynnik mocy wynikający z pobranej energii biernej

A - energia czynna pobrana całodobowo lub dla strefy czasowej w której jest prowadzona kontrola poboru energii biernej.


Opłaty za energię bierną indukcyjną można wyeliminować poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych baterii kondensatorów.
Jeżeli dotyczy Cię problem opłat zapraszamy do zapoznania się z naszą: Kompleksową ofertą Kompensacji Mocy Biernej.

W przypadku poboru energii biernej pojemnościowej kara obliczana jest jako:

wzor2

gdzie:

Ob - opłata za nadwyżkę energii biernej w złotych


k - ustalona w taryfie krotność ceny Crk. Dla odbiorców zasilanych z niskiego napięcia wynosi ona najczęściej 3, a dla odbiorców zasilanych średnim napięciem 1.

Crk - średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym na dzień zatwierdzenia taryfy operatora

B - energia bierna pojemnościowa pobrana w okresie rozliczeniowym.

Opłaty za energię bierną pojemnościową można wyeliminować poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych kompensatorów indukcyjnych
w wersjach statycznych lub automatycznych. Jeżeli dotyczy Cię problem opłat zapraszamy do zapoznania się z naszą:
Kompleksową ofertą Kompensacji Mocy Biernej.

Podsumowanie

Rozliczeniem za ponadumowny pobór energii biernej może zostać objęty każdy odbiorca dlatego, jeżeli zamierzamy zmienić sprzedawcę energii elektrycznej, zalecamy najpierw upewnić się czy nie będziemy ponosić opłat z tego tytułu. Jeżeli odbiorca już ponosi powyższe opłaty warto rozważyć zastosowanie kompensacji mocy biernej. Więcej na ten temat w innych naszych artykułach.

Masz pytania dotyczące opłat za energię bierną? Zadzwoń i porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów:
(12) 378-96-60, 668-648-114 lub napisz do nas na adres e-mail: biuro@korporacjasystem.pl
Korporacja System

Spis artykułów:

Do początku strony...