We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Jak naliczane są opłaty za przekroczenia mocy umownej?

Każdy odbiorca energii elektrycznej w momencie podłączenia do sieci energetycznej deklaruje jaką maksymalną moc zamierza z niej pobierać. Wielkość ta określana jako moc umowna służy dostawcy do doboru odpowiedniego typu przyłącza, wielkości zabezpieczeń, a także jako podstawa do naliczania opłat stałych za energię elektryczną. Jeżeli odbiorca z powodu niewłaściwego oszacowania zapotrzebowania na moc lub nieodpowiedniej kontroli nad pracą urządzeń przekracza moc umowną, wówczas dostawca energii elektrycznej nalicza dodatkowe opłaty z tego tytułu. Poniżej wyjaśniamy sposób w jaki naliczane są kary za przekraczanie mocy umownej.

Przedsiębiorco! Jeżeli ponosisz opłaty za przekroczenia mocy umownej zapoznaj się z naszą ofertą:
Strażnik Mocy Umownej - PQ-Guard

Na wstępie należy wyróżnić dwie sytuacje, w których może dochodzić do przekraczania mocy umownej. Ponieważ zachodzą one w różnych stanach pracy sieci, traktowane są one zupełnie odmiennie i stosuje się do nich różne podstawy prawne:

1) przekroczenia w normalnym stanie pracy sieci;

2) przekroczenia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze mocy, tzw. stopnie zasilania.

Przekroczenia w normalnym stanie pracy sieci

W przypadku punktu 1) podstawą naliczania opłat jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z:

§ 46. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne monitoruje pobór mocy czynnej pobieranej przez odbiorcę, zwanej dalej "mocą pobraną", i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot przyłączony oraz wyznacza wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną określoną w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowie kompleksowej.

2. Nadwyżki mocy czynnej wyznacza się dla każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach piętnastominutowych lub dla każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach godzinowych, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu piętnastominutowym, lub jako maksymalną wielkość tej nadwyżki mocy wyznaczoną w okresie rozliczeniowym, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu piętnastominutowym i godzinowym.

3. Za przekroczenie mocy umownej określonej w umowach, o których mowa w ust. 1, jest pobierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:
1) sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną albo
2) dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną wyznaczoną w okresie rozliczeniowym, jeżeli urządzenia pomiarowe nie pozwalają na zastosowanie sposobu wskazanego w pkt 1.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3, jest ustalana i pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, gdy opłata jest ustalana i pobierana w okresie rozliczeniowym.

Oznacza to, że:

Przykładowy profil mocy ze sposobem obliczania przekroczeń pokazano na poniższym rysunku (kliknij na obrazek, aby go powiększyć).

profil_mocy

Przekroczenia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze mocy, tzw. stopnie zasilania

W przypadku punktu 2) podstawą naliczania kar za przekroczenie mocy w sytuacji w prowadzenia ograniczeń mocy jest Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. Przepisy te stosują się do podmiotów, których moc umowna przekracza 300kW, z wyłączeniem wyszczególnionych obiektów o szczególnym znaczeniu:

W Artykule 56 ust.1 czytamy:

Karze pieniężnej podlega ten, kto:

(...)

3. nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu paliw i energii, wprowadzonych na podstawie art. 11.

Objaśnienie: artykuł 11 stanowi podstawę prawną wprowadzenia ograniczeń w poborze mocy.

W Artykule 56 ust.3-7 określono natomiast wysokość kar jaka może być wymierzona odbiorcom i sposób ich egzekucji:

(...)

Ust.3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego podmiotu gospodarczego, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara związana jest z działalnością gospodarczą prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego podmiotu gospodarczego, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Ust.4. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki i jest dokonywana na konto właściwego urzędu skarbowego.

Ust.5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust.1-4 Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika podmiotu gospodarczego , z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Ust.6 Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe.

Ust.7 Kary pieniężne, o których mowa w ust.1 podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie powyższych przepisów widoczne jest, że w przypadku ograniczeń w poborze mocy kary nałożone na przedsiębiorcę mogą być bardzo dotkliwe. Nie można również wyliczyć wprost wielkości kar jakie mogą zostać nałożone, gdyż nie zależą one bezpośrednio od ilości przekroczeń ani ich wielkości. W tym przypadku szczególnie istotne jest posiadanie narzędzi pozwalających na stałą kontrolę mocy pobieranej i szybką reakcję w przypadku zagrożenia przekroczeniem mocy.

Podsumowanie

Pamiętaj, że zwiększenie mocy umownej wiąże się z dodatkowymi opłatami takimi jak:

Spis artykułów:

Do początku strony...