We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Faktura za energię elektryczną - opis

Pomimo, że faktury dla różnych taryf i dostawców energii mogą się nieznacznie różnić korzystając z poniższego opisu można rozszyfrować praktycznie każdą fakturę za energię elektryczną. W niniejszym artykule opisano poszczególne składniki faktury i zaznaczono kolorem czerwonym elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Faktury za energię elektryczną można podzielić na 3 grupy:

1) Faktury za sprzedaż energii elektrycznej - faktura wystawiana przez sprzedawcę energii;

2) Faktura za dystrybucję energii - faktura wystawiana przez dostawcę energii (dystrybutor);

3) Faktura kompleksowa za sprzedaż i dystrybucję energii - faktura wystawiana jeżeli sprzedawca jest jednocześnie dystrybutorem.

Poniżej omówiona zostanie faktura kompleksowa, gdyż zawiera ona składniki faktury za sprzedaż i za dystrybucję energii. W nawiasach podano alternatywne określenia stosowane na fakturach.

Na fakturze można wyróżnić 4 sekcje:

A) Nagłówek - zawierający informacje odnośnie odbiorcy i obiektu którego dotyczy rozliczenie;

B) Rozliczenie sprzedaży - rozliczenie ze sprzedażą energii;

C) Rozliczenie dystrybucji energii - rozliczenie związane z dostawą energii;

D) Podsumowanie - podliczenie całościowe faktury.

A. Nagłówek:

W tej części faktury zawarte są wszystkie dane dotyczące rozliczanego obiektu, odbiorcy sprzedawcy i okresu rozliczeniowego.

Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy nagłówek:

naglowek

Rys.1. Nagłówek faktury

1. Sprzedawca - podmiot który wystawia fakturę;

2. Nabywca - podmiot, który dokonuje zakupu energii i usług dystrybucji;

3. Obiekt - dane obiektu którego dotyczy rozliczenie;

4. Taryfa - informacja na temat taryfy, według której rozliczany jest odbiorca. Litera oznacza poziom napięcia jakim zasilany jest odbiorca:
A - wysokie napięcie,
B - średnie napięcie,
C - niskie napięcie,
G - taryfa dla gospodarstw domowych;

Pierwsza cyfra jest oznaczeniem wielkości odbiorcy: 1 - do 40 kW 2 - powyżej 40 kW. Druga cyfra oznacza ilość stref czasowych w jakich rozliczany jest odbiorca i może ona wynosić od 1 do 4.

5. Numer faktury;

6. Okres rozliczenia - Informacja na temat okresu za jaki została wystawiona faktura. Okres ten może wynosić od 10 dni dla odbiorców dużych do 2 miesięcy dla odbiorców małych (grupa C1);

7. Data wystawienia faktury;

8. Numer płatnika nadany przez sprzedawcę.

B. Rozliczenie sprzedaży:

W tej części faktury zawarte jest rozliczenie za zużytą przez odbiorcę energię czynną.

Na rysunku 2 przedstawiono przykładową sekcję faktury sprzedaży:

sprzedaz

Rys.2. Rozliczenie sprzedaży

1. Nagłówek, informujący którego przyłącza dotyczy rozliczenie poniżej. Jeżeli odbiorca posiada więcej niż jedno zasilanie dla każdego z nich zostanie osobno rozliczone.

2. Rozliczenie ilości zużytej energii czynnej z podziałem na strefy czasowe. W tej sekcji możemy znaleźć informacje na temat ilości zużytej energii, oraz wskazań licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego.

3. Strefy czasowe wraz z ilością energii w nich zużytej. Jeżeli odbiorca rozliczany jest w taryfie z jedną strefą czasową w tym miejscu pojawi się oznaczenie "całodobowa". Godziny w których obowiązują poszczególne strefy czasowe zależne są od dostawcy energii.

4. Licznik strat - Pozycja ta występuje zazwyczaj na fakturach odbiorców których układ rozliczeniowy nie znajduje się w tym samym miejscu co granica własności stron. Przykładowo: granica stron znajduje się w punkcie X z którego odbiorca zasilany jest linią kablową o długości 300m. Układ pomiarowy znajduje się na końcu tej linii w związku z tym straty energii w kablu zasilającym nie są zliczane przez licznik. Dlatego dystrybutor ma prawo zamontować licznik strat, który na podstawie energii pobieranej, będzie obliczał straty w niemierzonym odcinku kabla zasilającego.

5. Rozliczenie energii zliczonej w punkcie 4.

6. Opłat handlowa - opłata pobierana za obsługę odbiorcy, tj. wystawianie faktur, odczyty liczników, itd.

7. Kolumna informująca o wskazaniu licznika na początku okresu rozliczeniowego.

8. Kolumna informująca o wskazaniu licznika na końcu okresu rozliczeniowego.

9. Kolumna z Informacją na temat mnożnej układu pomiarowego. Wartość ta zależy od posiadanego przez odbiorcę licznika i przekładni przekładników pomiarowych. W nowszych układach pomiarowych u odbiorców o małej mocy umownej mnożna ta ma najczęściej wartość 1.

10. Ilość zużytej energii obliczona jako różnica wskazań licznika na końcu i na początku okresu pomiarowego przemnożona przez mnożną.

11. Wartość netto opłaty za energie zużytą w poszczególnych strefach czasowych.

C. Rozliczenie dystrybucji:

Jest to ta część faktury, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. To właśnie tutaj ukryte są wszystkie kary dla odbiorcy za nieprzestrzeganie limitów mocy i pobór energii biernej.

Na rysunku 3 przedstawiono przykładową część faktury z rozliczeniem dystrybucji energii:

dystrybucja

Rys.3. Rozliczenie dystrybucji

1. Składnik stały opłaty dystrybucyjnej (opłata stała za usługę dystrybucyjną) - w tym miejscu rozliczane są opłaty stałe, niezależne od ilości pobranej energii. Wielkość tych opłat zależna jest od zadeklarowanej przez odbiorcę mocy, której deklaruje się nie przekraczać.

2. i 18. Moc umowna - jest to moc którą odbiorca określa przy podłączeniu do sieci. Na tej podstawie Zakład energetyczny dobiera rodzaj układu pomiarowego, przekroje kabli zasilających obiekt, zabezpieczenia przelicznikowe. Wartość mocy umownej jest również podstawą do naliczania innych opłat jak np. opłaty przejściowej.

3. Moc minimalna - pozycja ta dotyczy zazwyczaj dużych odbiorców, którzy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego mogą zostać odgórnie zmuszeni do ograniczenia poboru mocy. Zadeklarowana tutaj wartość jest mocą niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa technologii odbiorcy.

4. i 19 Moc pobrana maksymalna - pozycja ta jest bardzo istotna, gdyż informuje o rzeczywistym zapotrzebowaniu odbiorcy na moc zmierzonym w okresie rozliczeniowym. Wartość tego parametru powinna być nieco mniejsza niż wartość mocy umownej (pozycja 2.). Jeżeli wartość ta będzie większa niż moc umowna wówczas dostawca naliczy kary za "przekroczenie mocy umownej" , niekiedy znacznej wartości. Jeżeli użytkownik ponosi znaczne opłaty z tego tytułu powinien rozważyć zwiększenie mocy umownej, lub zastosowanie strażnika mocy.

5. Opłata przejściowa - stanowi ona rekompensatę dla wytwórcy energii z tytułu strat za przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Zależna jest od mocy umownej. Opłata ta jest rodzajem abonamentu i nie ma nic wspólnego z pobieraną przez użytkownika energią.

6. Składnik zmienny opłaty dystrybucyjnej (opłata dystrybucyjna zmienna) - w tym miejscu rozliczane są opłaty zmienne, zależne od ilości pobranej w okresie rozliczeniowym energii elektrycznej.

7. i 8. Składnik sieciowy - w tym miejscu naliczana jest opłata za przesłanie energii od wytwórcy do odbiorcy. Pokrywa ona straty mocy w liniach przesyłowych i elementach przesyłu oraz koszty ich utrzymania.

9. Składnik jakościowy - jest to opłata za utrzymanie równowagi systemu elektroenergetycznego. Innymi słowy jest to opłata kontrolę nad równowagą ilości w produkowanej i konsumowanej energii.

10. Licznik energii biernej - w tym miejscu znajduje się odczyt z licznika energii biernej pobranej z sieci w bieżącym okresie rozliczeniowym.

11., 12. i 17 Licznik energii biernej pojemnościowej (na niektórych fakturach pozycja oznaczona jako energia bierna oddana) - w tej pozycji znajduje się rozliczenie za energię bierną wprowadzoną do sieci , czyli tzw. przekompensowanie. Rozliczenie za energię bierną pojemnościową odbywa się bez podziału na strefy czasowe. Jeżeli w tej rubryce faktury znajdują się opłaty i wynoszą one więcej niż 100zł należy podjąć kroki w celu zlokalizowania źródła przekompensowania. Jeżeli ponosisz opłaty z tego tytułu warto skontaktować się z nami, udzielimy bezpłatnej porady i zaproponujemy rozwiązanie problemu.

13. i 16. Opłata za nadwyżkę energii biernej indukcyjnej (rozliczenie energii biernej wg tg fi) - tej pozycji znajduje się rozliczenie za energie bierną pobraną z sieci. Każdy ma prawo pobierać energię bierną z sieci za darmo pod warunkiem, że jej ilość nie przekroczy narzuconego przez dostawcę limitu. Limit określony jest w pozycji 14 faktury i najczęściej wynosi on tg fi=0,4 tj. ilość pobranej energii biernej nie może być większa niż 40% pobranej energii czynnej. W uzasadnionych przypadkach dostawca może zmniejszyć limit (przypadek z przykładowej faktury). O tym ile energii biernej pobraliśmy możemy dowiedzieć się z pozycji 15, gdzie podany jest rzeczywisty pobór energii biernej w porównaniu do poboru energii czynnej. Jeżeli ponosisz znaczne opłaty z tytułu ponadumownego poboru energii biernej (powyżej 400zł/mc) warto zainwestować w kompensacje mocy biernej.

D. Podsumowanie:

W tym miejscu faktury znajduje się podliczenie całkowitej kwoty do zapłaty oraz kilka danych mających jedynie znaczenie statystyczne.

stopka

Rys.3. Rozliczenie dystrybucji

1. Kwota brutto do zapłaty.

2. Dane na temat:

Jeżeli chcesz wiedzieć co oznacza dany element na fakturze, a nie znalazłeś tutaj jego opisu skorzystaj z INTERAKTYWNEJ FAKTURY.
Wystarczy kliknąć na wybrana pozycję.

Masz pytania dotyczące faktury za energię elektryczną? Zadzwoń i porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów:
(12) 378-96-60, 668-648-114 lub napisz do nas na adres e-mail: biuro@korporacjasystem.pl

Spis artykułów:

Do początku strony...